Niepubliczne Placówki Terapeutyczne w Myszkowie

NASZE PRZEDSZKOLE

Grupy terapeutyczne
 • Tworzymy zespół specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Niepubliczne przedszkole terapeutyczne „ARKA NOEGO” powstało z myślą o dzieciach z różnego rodzaju problemami i niepełnosprawnościami poszukującymi pomocy. Jest to placówka, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny, komunikacyjny oraz emocjonalno – społeczny dzieci, z wykorzystaniem różnorodnych metod terapeutycznych.
 • Naszym głównym celem jest intensywna terapia, prowadzona zarówno w trakcie zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Dzieci otrzymują indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, którego celem jest harmonijny rozwój wszystkich sfer funkcjonowania dziecka i zniesienie wszelkich barier uniemożliwiających dzieciom naukę w przedszkolach integracyjnych, masowych oraz w szkole.
 • Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego.
 • Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz sprawdzone pomysły

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

W ramach zajęć indywidualnych oferujemy następujące terapie:

Pomaga dzieciom rozpoznawać, rozumieć oraz nazywać własne emocje oraz emocje innych osób. Podczas tego typu zajęć, dzieci w bezpiecznym otoczeniu coraz lepiej, w sposób akceptowany społecznie radzą sobie z codziennymi przeżyciami.

Prowadzone przez pedagoga specjalnego. Codziennie uczą dzieci jak współpracować z rówieśnikami, wygrywać lub przegrywać podczas rywalizacji oraz cieszyć się wspólną wygraną. Tu dzieci  wyrównują swoje trudności w zakresie poznawczym, społecznym, manualnym, emocjonalnym, ruchowym.

Prowadzi wczesną interwencję logopedyczną, która związana jest z pierwszymi, najwcześniejszymi funkcjami, które przygotowują aparat artykulacyjny do mowy:

 • jedzeniem: właściwe odgryzanie, żucie, połykanie,
 • fonacją czyli tworzeniem dźwięku,
 • koordynacją oddychania,
 • koordynacją wytwarzania dźwięków,
 • ruchomością i napięciem języka oraz warg, policzków, podniebienia miękkiego.

Logopeda podczas ćwiczeń, masaży i zabaw logopedycznych dostosowanych indywidualnie do dziecka, wywołuje mowę, wspierając się komunikacją alternatywną (systemem PECS oraz naturalnymi gestami MAKATONA).

Terapia SI jest dla dzieci bardzo atrakcyjna, gdyż odbywa się w charakterze zabawy. Podczas zabaw organizowanych na podstawie diagnozy, dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy.

Terapia SI odbywa się w sali wyposażonej  w pomoce do stymulacji wszystkich zmysłów oraz w specjalistyczny sprzęt, tj.: w huśtawki, platformy, koniki, trampoliny, piłki. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Jednocześnie podczas zabaw stopniuje trudności w celu utrzymywania zainteresowania dziecka.

IPET opracowany przez psychologów, pedagogów specjalnych, terapeutów integracji sensorycznej i logopedów/neurologopedów, mający na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod, obejmujący wszystkie sfery (m.in. motoryka mała i duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze)

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

ZAJĘCIA GRUPOWE

ZAJĘCIA GRUPOWE
W ramach zajęć grupowych oferujemy:

Tu dzieci kształtują umiejętności owocnego porozumiewania się z rówieśnikami, uczy się współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z emocjami w sposób akceptowalnych

Podstawowym celem interwencji behawioralnej jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby umiejętności, które pozwolą mu uzyskać niezależność w środowisku domowym, przedszkolnym i szkolnym. Drogą do tego celu jest systematyczne wzmacnianie zachowań pożądanych, adaptacyjnych oraz redukowanie zachowań niepożądanych, spowalniających uczenie się.

Czynniki wpływające na efektywność metody:

 • Indywidualne opracowanie celów metod terapeutycznych
 • Ciągłość i kompleksowość oddziaływań (współpraca wszystkich środowisk)
 • Uczenie według programu opracowanego stosownie do potrzeb dzieci z autyzmem (m.in. koncentracja uwagi, naśladowanie, motoryka mała, motoryka duża, komunikacja: mowa czynna, mowa bierna, zabawa, umiejętności społeczne, umiejętności przedszkolne/szkolne,)
 • Dostosowanie pomocy dydaktycznych
 • Zapewnienie wyraźnej struktury otoczenia
 • Podejście funkcjonalne do zachowań trudnych
 • Planowane przygotowanie dziecka do uczenia się w przedszkolu i szkole
 • Nacisk na generalizację nabytych umiejętności
 • Włączenie rodziny dziecka z autyzmem do terapii

Grupowe zajęcia logopedyczne kształtujące rozwój komunikacji i mowy.

To realizacja treści nauczania oraz umiejętności, które są obowiązkowe w polskim prawie oświatowym obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym. Dzieci realizują podstawę programową zawartą w programach nauczania podczas codziennych zajęć edukacyjnych.

np. samoobsługa w zakresie czynności higieny osobistej, ubierania się

Dzieci bawią się i ruszają w rytm muzyki, jednocześnie rozwijają swoje umiejętności muzyczne oraz poczucie rytmu, m.in. podczas wprowadzania różnych sposobów poruszania się, tj.: marsz, biegi, tupanie, skradanie się, chodzenie na czworaka, cwał i proste układy taneczne. Podopieczni kształtują swój słuch muzyczny oraz prawidłową reakcję na bodziec dźwiękowy i koncentrację podczas różnicowania muzyki głośnej i cichej, szybkiej i wolnej, smutnej i wesołej.

Dzieci bardzo chętnie poznają różnorodne instrumenty muzyczne, na których mają szansę pograć, np.: trójkąty, klawesyn, marakasy, janczary, tamburyna, terkotki, talerze, pudełka wielotonowe, bębenki, kołatki.

Grupa integracyjna

Trwa nabór do grupy integracyjnej prowadzonej metodą Marii Montessori. Wychodzimy na przeciw Państwa oczekiwaniom. Celem stworzenia grupy integracyjnej w naszej placówce jest włączenie dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, dzieci z deficytami rozwojowymi, w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz zapewnienia im optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach.

Maria Montessori jest prekursorką idei zwanej integracją włączającą: gdy wespół, w jednej grupie działają ze sobą dzieci neurotypowe („zdrowe”) i z określonymi deficytami (dzieci integracyjne).

 • gwarantujemy indywidualne podejście do każdego dziecka;
 • opracowujemy i realizujemy indywidualny program terapeutyczny I-PET (czyli semestralną weryfikację postępów dziecka)  i modyfikujemy go w miarę potrzeb;
 • zapewniamy opiekę: logopedy, pedagoga specjalnego, terapeuty SI oraz fizjoterapeuty
 • prowadzimy zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe;
 • ściśle współpracujemy na linii dom-przedszkole (wykluczenie kłopotów wychowawczych eliminuje wiele deficytów);

Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prawa oświatowego, pedagogiki Montessori, pedagogiki zabawy, dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela z kwalifikacjami. Zajęcia dydaktyczne, praca z materiałem Montessori ma na celu rozwój każdego dziecka, zgodnie z jego tempem pracy. Nauczyciel obserwuje ten rozwój i kieruje nim. Proponowane zajęcia aktywizują różne umiejętności dziecka, wpływając na jego rozwój. Odpowiednio przygotowane otoczenie dziecka, obserwacja nauczyciela, współpraca z rodzicami ma na celu harmonijny rozwój dziecka, które będzie gotowe do rozpoczęcia edukacji na etapie szkolnym.

Każde dziecko w ostatnim roku edukacji przedszkolnej (tzw. zerówka) ma przeprowadzaną diagnozę gotowości szkolnej  w dwóch etapach. Końcem kwietnia zgodnie z rozporządzeniem, rodzic otrzymuje pisemną informację o gotowości podjęcia edukacji w szkole podstawowej.

Wysokość czesnego w roku 2024/2025 wynosi 600 zł.

Wpisowe 500 zł

Koszt cateringu – śniadanie, obiad i podwieczorek 20zł dziennie

Zapraszamy do kontaktu!